Regulamin serwisu Limalima

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Gemotial Paweł Klimczyk na rzecz Użytkowników, polegających na umożliwieniu korzystania z serwisu Limalima poprzez możliwość przeglądania ogłoszeń sprzedaży własnoręcznie wykonanych produktów oraz dokonywanie ich zakupu.

2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:

a. komputer z dostępem do Internetu,

b. dostęp do poczty elektronicznej,

c. przeglądarka internetowa,

d. włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies oraz Javascript.

§ 2 Definicje regulaminowe

1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o poniższych pojęciach, oznacza to odpowiednio:

a. Serwis - serwis ogłoszeniowy Limalima dostępny pod adresem https://limalima.pl ;

b. Regulamin - niniejszy regulamin;

c. Administrator - Gemotial Paweł Klimczyk, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, identyfikującego się numerem REGON 241276209, NIP 9491812099;

d. Użytkownik - osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która na zasadach przewidzianych w Regulaminie utworzyła Konto Użytkownika i na tej podstawie korzysta z Serwisu, w szczególności poprzez umieszczanie Ofert Sprzedaży, wyrażanie zainteresowania Ofertami Sprzedaży; określenie to odnosi się zarówno do Sprzedawcy jak i Klienta i nie stoi w sprzeczności z ich definicjami wskazanymi w dalszej części Regulaminu;

e. Sprzedawca - Użytkownik korzystający z Serwisu w celu prowadzenia sprzedaży własnych produktów i Dzieł;

f. Klient - Użytkownik korzystający z Serwisu w celu przeglądania Ofert i dokonywania zakupu produktów Sprzedawcy (Dzieł);

g. Oferta Sprzedaży - sporządzone przez Sprzedawcę, na zasadach określonych w Regulaminie, i zaakceptowane przez Administratora Serwisu, ogłoszenie dotyczące chęci zawarcia umowy sprzedaży;

h. Konto Użytkownika – przydzielona danemu Użytkownikowi przez Administratora wydzielona część Serwisu, identyfikowana na podstawie podanych przez Użytkownika danych, takich jak adres e-mail, numer telefonu;

i. Dzieło/Produkt – własnoręcznie, w całości lub częściowo wykonany przez Użytkownika Serwisu przedmiot, oferowany do sprzedaży innym Użytkownikom Serwisu w ilościach detalicznych;

j. Dzień roboczy – dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w tym przedziale czasu;

k. Formularz Zamówienia – dokument służący wyrażeniu przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, stanowiący jednocześnie podsumowanie wybranych przez niego Produktów;

l. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje związane z udostępnieniem informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym, wprowadzających Sprzedawcę w błąd lub uniemożliwiające mu całkowicie realizację Zamówienia.

m. Umowa Sprzedaży – zgodne oświadczenie woli Sprzedawcy i Klienta w przedmiocie sprzedaży Klientowi produktów wskazanych przez niego w Formularzu Zamówienia, w których to posiadaniu jest Sprzedawca.

n. Newsletter – przesyłanie wiadomości mailowych zawierających artykuły, oraz informacje dotyczące nowości i promocji w ofercie Serwisu; usługa opisana dokładniej w § 8 (Newsletter)

o. Płatność elektroniczna – płatność dokonywana drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu Przelewy24, zgodnie z zasadami opisanymi dokładniej w § 5 (Płatności).

§ 3 Użytkowanie Serwisu

1. Użytkownik może mieć w Serwisie tylko jedno Konto w tym samym czasie.

2. Odpowiedzialność za całkowitą treść Oferty, jakość Dzieł, komunikację ze Sprzedawcą oraz inne jego działania w Serwisie ponosi wyłącznie Sprzedawca.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za legalność i stan faktyczny oraz prawny produktów oferowanych przez Sprzedawcę.

4. Wszelkie umowy pomiędzy Użytkownikami, będące następstwem wyrażenia zainteresowania Ofertami i skontaktowania się z odpowiednim dla danej Oferty Sprzedawcą zawierane są poza Serwisem. Administrator nie ingeruje w treść Ofert, umów lub jakichkolwiek innych porozumień i ustaleń między Użytkownikami.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umów pomiędzy Użytkownikami.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy naruszających cudze dobra osobiste lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami, w ramach procesu moderowania zawartości Serwisu.

§ 4 Warunki zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży, Klient musi dopełnić formalności w Formularzu Zamówienia, w tym zwłaszcza wybrać odpowiedni sposób dostawy i dokonać płatności zgodnie z zasadami wskazanymi w § 5 (Płatności) .

2. Klient może zawrzeć Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Konta założonego w Serwisie i z wykorzystaniem udostępnionych w nim danych lub bez zakładania konta, przez dokonanie identyfikacji z użyciem adresu mailowego.

3. Sfinalizowanie procesu zakupu wymaga udostępnienia przez Klienta Sprzedawcy danych osobowych niezbędnych do nadania przesyłki oraz wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo w § 9 (Ochrona danych osobowych).

§ 5 Płatności

1. Płatność za produkt jest wykonywana przez Klienta poprzez wykonanie przelewu bankowego.

2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po zaakceptowaniu ostatecznego zamówienia. Sklep internetowy przekierowuje Klienta do systemu płatności Przelewy24.

3. System płatności przelewem bankowym obsługuje Serwis Przelewy24 należący do PayPro SA z siedzibą przy ul. Kanclerska 15 w Poznaniu 60-32, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068, KRS 0000347935.

§ 6 Koszt, sposoby i termin dostawy

1. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Polski

2. Dostawa Produktów poza Polskę jest możliwa tylko na podstawie indywidualnego ustalenia Stron, poświadczonego korespondencją mailową.

3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty i sposoby dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Serwisu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4. Termin realizacji Zamówienia jest każdorazowo wskazany w opisie Produktu oraz w podsumowaniu Zamówienia. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

5. Odpowiedzialność za proces skompletowania i nadania przesyłki leży po stronie Sprzedawcy, który zobowiązuje się do dopełnienia terminów omówionych w ust. 5. Sprzedawca nie odpowiada jednak za ewentualne opóźnienia w dostawie, które nie wynikają z jego winy.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Administratora.

§ 7 Zwroty i reklamacje

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad, zgodną z opisem oraz fotografiami stanowiącymi część Oferty Sprzedaży.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta bezpośrednio u Sprzedawcy za drogą mailową. W celu skutecznego sfinalizowania reklamacji, Klient zobowiązany jest do fotograficznego udokumentowania stanu Produktu oraz przygotować opis wady.

4. Koszty związane z procesem reklamacyjnym i transportem reklamowanych Produktów leżą po stronie Sprzedawcy, chyba że Klient oraz Sprzedawca zgodnie postanowią podzielić je między sobą.

5. Organem właściwym do rozstrzygania reklamacji jest Sprzedawca jako strona Umowy Sprzedaży. Administrator Serwisu nie jest stroną nawiązanego stosunku prawnego, a jedynie podmiotem dostarczającym warunki do zawarcia Umowy Sprzedaży zarówno dla Klienta, jak i Sprzedawcy.

6. Zgodnie art. 38 pkt. 3 Ustawy o Prawach Konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość w terminie 14 dni od jej zawarcia, ze względu na zindywidualizowany charakter zamówienia (Produkty wykonywane na zamówienie).

§ 8 Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości o charakterze marketingowym i handlowym w formularzu rejestracyjnym, poprzez zaznaczenie stosownego pola.

2. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter dochodzi poprzez otworzenie linku aktywacyjnego dostarczonego na podstawie wyżej wymienionej zgody.

3. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

4. Adresy e-mail przekazane Administratorowi w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług Newsletter nie zostaną powierzone żadnym podmiotom trzecim.

5. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

6. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter ze skutkiem natychmiastowym, w dowolnym, wybranym przez siebie momencie, poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku znajdującego się w stopce każdego z newsletterów.

§ 9 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Administrator oraz w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży - Sprzedawca w zakresie w jakim dane są mu niezbędne do nadania przesyłki z Zamówieniem. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie.

2. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo do:

a. ich indywidualnej kontroli

b. ich sprostowania i uzupełnienia

c. ograniczenia ich przetwarzania

d. ich przeniesienia

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego

f. ich usunięcia

3. Dane osobowe Klientów pozyskiwane przez administratora za pośrednictwem Serwisu zbierane są - zgodnie z wolą Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi Newslettera.

4. Podanie danych osobowych zawsze jest dobrowolne, ale w określonych przypadkach - wskazywanych każdorazowo w trakcie korzystania z Serwisu - brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych może skutkować uniemożliwieniem złożenia zamówienia.

5. W celu realizacji zamówienia Użytkownik udostępnia następujące dane:

a. w celu założenia Konta:

i. adres e-mail,

ii. imię,

iii. nazwisko

b. dodatkowo w celu zawarcia Umowy Sprzedaży i nadania przesyłki przez Sprzedawcę:

i. adres do doręczeń.

6. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Serwisu:

a. w przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;

b. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

7. We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może kontaktować się:

a. pisemnie na adres: GEMOTIAL, ul Piękna 23/16, 50-506 Wrocław

b. w formie elektronicznej na adres: [email protected]

8. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników w oparciu o przepisy RODO (RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych). Poprzez założenie konta użytkownika Usługobiorca akceptuje niniejszy Regulamin, tym samym przekazując zgodę na przetwarzanie danych podanych podczas zakładania konta użytkownika a także podanych w związku z korzystaniem z Portalu.

9. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na personalizację reklam, tj. dopasowywanie treści reklam do preferencji Użytkownika. Więcej informacji na ten temat dostępne na stronie https://support.google.com/adspolicy/answer/6020956

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w Serwisie pod adresem internetowym https://limalima.pl/rules

2. O każdorazowej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie lub za pomocą poczty elektronicznej. Niewyrażenie zgody na zmiany w Regulaminie równoznaczne będzie z zaprzestaniem świadczenia przez Właściciela usług na rzecz Użytkowników a tym samym z zawieszeniem Konta Użytkownika i niemożliwością korzystania z niego przez Użytkownika.

3. Usunięcie Konta Użytkownika z Serwisu przez Użytkownika możliwe jest w każdym czasie za pomocą narzędzi przewidzianych w Serwisie lub poprzez pisemne oświadczenie o odpowiedniej treści, z której jednoznacznie wynika chęć Użytkownika do usunięcia Konta, przesłane na adres [email protected] .

4. Usunięcie Konta Użytkownika przez Administratora możliwe jest w każdym czasie bez podawania przyczyny, jeżeli zachowanie Użytkownika jest niezgodne powszechnie obowiązującym prawem, Regulaminem, jest uciążliwe dla innych Użytkowników lub z jakiejkolwiek innej przyczyny, co równoznaczne będzie z zaprzestaniem świadczenia usługi przez Administratora na rzecz Użytkownika. O usunięciu Konta Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej.